top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van bepalingen als hierna opgenomen.
1.2 The 18 Studio: de vennootschap onder firma The 18 Studio, gevestigd te Dronten en ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82811784.
1.3 Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met The 18 Studio een overeenkomst
aangaat.
1.4 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals rechtshandeling ter voorbereiding of ter uitvoering
daarvan, met als doel The 18 Studio haar diensten te laten verrichten voor of ten behoeve van
Huurder.
1.5 Partijen: The 18 Studio en Huurder tezamen.
1.6 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail
en digitale berichtgeving.
1.7 Website: www.the18studio.com

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en gesloten
overeenkomsten tussen The 18 Studio en haar huurders. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens
van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst voortvloeit.
2.2 Van deze algemene voorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken. Afwijkende bedingen
en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met The 18 Studio zijn
overeengekomen.
2.3 Eventuele algemene voorwaarden van huurders en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.4 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een
overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.
2.5 The 18 Studio kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van
redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten
aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na
bekendmaking van de wijzigingen. The 18 Studio zal de meest recente versie van de algemene
voorwaarden aan huurder ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren.
2.6 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven
de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in
overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling
overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht genomen.


Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1 Tenzij anders overeengekomen, heeft een uitgebrachte offerte door The 18 Studio een
geldigheidsduur van 15 dagen, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
3.2 Een aanbod en/of offerte wordt schriftelijk door The 18 Studio aangeboden, tenzij spoedeisende
omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.3 Een aanbod of offerte kan gebaseerd zijn op de door de huurder verstrekte gegevens. Indien na
het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende
omstandigheden, heeft The 18 Studio het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan
te passen.
3.4 The 18 Studio kan niet aan aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de huurder
redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing, typefout of schrijffout bevat.
3.5 Een door de huurder geplaatste reservering kan gewijzigd worden door middel van een
schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor The 18 Studio pas bindend indien
deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 4. De overeenkomst, huurperiode en reservering
4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de huurder een boeking heeft geplaatst en akkoord is gegaan

met de algemene voorwaarden bij The 18 Studio betreffende de huur van de studio.
4.2 Wanneer de reservering van huurder, al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het
aanbod van The 18 Studio, komt de overeenkomst pas tot stand indien The 18 Studio uitdrukkelijk en
schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.
4.3 Overeenkomsten worden door een schriftelijke bevestiging van de reservering door The 18
Studio, of zodra The 18 Studio met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.
4.4 Een huurperiode bestaat uit een aantal door de huurder gereserveerde uren. Een huurperiode
geldt voor een minimum van 2 uur.

Artikel 5. Apparatuur en faciliteiten
5.1 De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten worden voorafgaand aan de huurperiode
vermeld aan huurder. Bij gebruik van de studio dient huurder deze apparatuur en faciliteiten te
controleren.
5.2 The 18 Studio bevindt zich op de Giessen 19 in Dronten en bevindt zich op de begane grond en de

eerste verdieping. Studio Flow heeft 2 openslaande deuren en is rolstoel toegankelijk. Studio Oasis heeft

1 deur en is te bereiken via een trap. Hier is geen lift aanwezig.

Artikel 6. Tarieven
6.1 Alle prijzen die The 18 Studio hanteert zijn in euro’s, inclusief schoonmaakkosten, exclusief BTW
en exclusief overige kosten, zoals administratiekosten en heffingen, tenzij anders vermeld of anders
overeengekomen.
6.2 The 18 Studio behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar prijzen tussentijds te wijzigen.
Indien de prijzen stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, is huurder gerechtigd de
overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge
van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten.

Artikel 7. Betaling
7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient huurder het factuurbedrag te voldoen binnen
15 dagen na factuurdatum. De betaling dient in ieder geval vóór de aanvang van de huurperiode van
de studio op rekening van The 18 Studio te zijn bijgeschreven.
7.2 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder
aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
7.3 The 18 Studio behoudt zich te allen tijde het recht voor om volledige vooruitbetaling van huurder
te verlangen.
7.5 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van huurder niet op.
7.6 Bij niet tijdige betaling behoudt The 18 Studio zich het recht voor de uitvoering van de
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel de overeenkomst te beëindigen.
7.7 In geval van niet tijdige betaling is huurder van rechtswege in verzuim en heeft The 18 Studio,
zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van
algehele voldoening, aan huurder wettelijke rente in rekening te brengen, een en ander
onverminderd de verdere rechten welke The 18 Studio heeft.
7.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die The 18 Studio maakt als gevolg van de
niet nakoming van huurder van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de huurder.
7.9 De door huurder gedane betalingen worden door The 18 Studio ten eerste in minder gebracht op
alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 8. Betalingsonmacht
8.1 The 18 Studio is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop huurder:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een
deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 9. Afspraken annuleren en verzetten
9.1 Huurder is gerechtigd zijn reservering eenmalig kosteloos te verplaatsen tot één week voorafgaand aan de
gereserveerde huurperiode. Huurder heeft geen recht op terugbetaling vanaf het moment dat de factuur is verstuurd. Indien de huurder zijn reservering annuleert/verplaatst binnen één week, hanteert
The 18 Studio de volgende annuleringskosten bovenop de oorspronkelijke boekingskosten:
• 30% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering binnen één
week voorafgaand aan de gereserveerde huurperiode.
• 60% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering binnen 48
uur voorafgaand aan de gereserveerde huurperiode.
• 80% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering binnen 24
uur voorafgaand aan de gereserveerde huurperiode.
9.2 De huurder is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal The 18
Studio vrijwaren voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
9.3 The 18 Studio is gerechtigd alle reeds door de huurder betaalde bedragen te verrekenen met de
door de huurder verschuldigde schadevergoeding.
9.4 The 18 Studio behoudt zich te allen tijde het recht voor om geplande reserveringen te verzetten
of te annuleren, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en onderhoud
10.1 The 18 Studio is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband
houdt met de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door
opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van The 18 Studio.
10.2 The 18 Studio is nimmer aansprakelijk voor geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade,
waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gederfde winst, bedrijfstagnaties, immateriële schade,
letselschade of schade in de onderneming van huurder.
10.3 Indien The 18 Studio aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door
een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een
eventueel van toepassing zijnde eigen risico. Bij gebreke van (volledige) uitkering door de
aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag waarop de
aansprakelijkheid betrekking op heeft.
10.4 The 18 Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat The
18 Studio is uitgegaan van door of namens de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
10.5 The 18 Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door het niet opvolgen
van instructies van The 18 Studio door huurder.
10.6 The 18 Studio is niet aansprakelijk voor beschadiging of het verloren gaan van de eigendommen
van huurder tijdens de huurperiode van de studio.
10.7 Een vordering tot schadevergoeding door huurder dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat huurder
de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij The 18 Studio te zijn ingediend.
Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op
schadevergoeding.
10.8 Huurder zal The 18 Studio en haar personeel vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle
aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden
schade.
10.9 De huurder dient het gehuurde correct te gebruiken en te onderhouden. Indien de huurder de
studio in zodanige slechte staat achterlaat, is The 18 Studio gerechtigd schoonmaakkosten in
rekening te brengen.

10.10 The 18 Studio is niet aansprakelijk voor schade wat voortvloeit uit slechte weersomstandigheden

of andere omstandigheden waar The 18 Studio redelijkerwijs geen invloed op heeft.

10.11 Huurder is zich er van bewust dat zij maximaal 10 minuten van te voren aanwezig kunnen zijn. Ook

moet de locatie verlaten worden op het einde van de gehuurde periode. Mits de studio vrij is kun je

tegen een meerprijs van €50,- excl. btw de studio 30 minuten bijboeken. 

Artikel 11. Schade, diefstal en beveiliging
11.1 De huurder van de studio is aansprakelijk voor schade en diefstal van alle ter beschikking
gestelde apparatuur en gebruiksvoorwerpen door The 18 Studio.
11.2 De huurder dient vóór gebruik van de ter beschikking gestelde apparatuur en
gebruiksvoorwerpen, de apparatuur en gebruiksvoorwerpen te controleren op beschadiging, vermissingen of gebruikssporen. Indien dit het geval is, dient huurder dit vooraf te melden bij The 18 Studio. Indien er
vooraf geen gebreken zijn doorgegeven aan The 18 Studio, zullen alle geconstateerde vermissingen of
beschadiging na gebruik van de studio voor rekening van de huurder zijn.
11.3 Onder geen enkele voorwaarden mogen eigendommen van The 18 Studio, waaronder
begrepen, maar niet uitsluitend, meubels, accessoires, achtergrondwanden en apparaten, worden
meegenomen of geleend door huurder. Dit wordt door The 18 Studio direct gezien als diefstal en zal
worden gemeld bij de politie.
11.4 The 18 Studio is gerechtigd cameratoezicht te plaatsen bij de ingang van het pand van The 18
Studio, om het pand en de eigendommen van The 18 Studio te beschermen conform de geldende
regelgeving in het Wetboek van Strafrecht. The 18 Studio zal nimmer cameratoezicht plaatsen in of
rondom de studio’s zelf.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk gemaakt door een oorzaak die The 18
Studio niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid
niet van The 18 Studio kan worden verlangd, dan is The 18 Studio gerechtigd de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten tot het moment dat The 18 Studio alsnog in staat is deze op de
overeengekomen wijze na te komen.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te
wijten is aan schuld van de The 18 Studio, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van The 18 Studio. Naast deze uitleg van
overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle
van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop The 18 Studio geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor The 18 Studio niet in staat is de verplichtingen na te komen.
12.3 In geval van overmacht zal The 18 Studio zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te
voorzien in een alternatieve oplossing.
12.4 Indien de overmachtsituatie 30 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst
schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12.5 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat The 18 Studio al een deel van haar
verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, dan factureert The 18 Studio dit afzonderlijk.
Huurder is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke
overeenkomst.
12.6 The 18 Studio is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook
niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding
13.1 The 18 Studio heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het
moment dat alle opeisbare vordering op huurder volledig zijn voldaan, indien (1) huurder de
verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien The 18 Studio
kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de
huurder zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien huurder bij het sluiten
van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit
de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
13.2 The 18 Studio is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerst lid van
dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd.
13.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke
tussenkomst.
13.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van The 18 Studio op de huurder
onmiddellijk opeisbaar.
13.5 The 18 Studio behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk
voor enige schade of gemaakte kosten door huurder en/of derden.

Artikel 14. Floor management
14.1 De huurder gaat akkoord dat de eigenaar van The 18 Studio, diens personeel of een
aangewezen persoon het recht heeft op de vloer, in of rondom de studio aanwezig te zijn.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1 Wanneer partijen kennis nemen van informatie van de andere partij waarvan zij redelijkerwijs
kunnen weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele
wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving of
beroepsverplichtingen tot bekendmaking verplicht of dit noodzakelijk maken.
15.2 De gegevens en informatie die huurder aan The 18 Studio verstrekt, zal The 18 Studio zorgvuldig
bewaren.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten
16.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de verhuur van de studio
ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, teksten, foto’s, tekeningen, concepten,
ontwerpen en/of andere geestesproducten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten
uitsluitend bij The 18 Studio, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
16.2 Het is huurder uitdrukkelijk verboden producten, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, te
verveelvoudigen, openbaar te maken, te verwerken en/of te exploiteren zonder voorafgaande
toestemming van de The 18 Studio. Een uitzondering hierop vormt het openbaar maken en
verveelvoudigen van foto’s en beeldmateriaal ontwikkeld in de studio door huurder, zoals het
plaatsen van foto’s en beeldmateriaal op websites, social media of in tijdschriften.
16.3 Na het einde van de huurperiode hebben zowel de huurder als The 18 Studio geen
bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte informatie, gegevens, documenten en/of
materialen.
16.4 Huurder vrijwaart The 18 Studio tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van
alle intellectuele eigendomsrechten.
16.5 Huurder is bij overtreding van de bepalingen van dit artikel gehouden alle door The 18 Studio en
door derden geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 17. Klachtenprocedure
17.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk binnen 14
dagen na uitvoering dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien huurder
aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan The 18 Studio te worden
kenbaar gemaakt.
17.2 Bezwaren tegen de factuur dienen schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum aan The 18
Studio te worden voorgelegd.
17.3 Klachten en/of bezwaren schorten de betalingsverplichting van huurder niet op.
17.4 Na genoemde termijn worden klachten en bezwaren niet meer in behandeling genomen en
vervalt het recht van reclame voor de huurder. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor
risico van de huurder.
17.5 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met
betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.
17.6 Indien komt vast te staan dat de klacht of het bezwaar gegrond is, heeft de huurder de keuze
tussen aanpassing van de verzonden factuur of het kosteloos aangaan van een nieuwe huurperiode
van de studio.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Op alle overeenkomsten tussen The 18 Studio en huurder, evenals de daaruit voortvloeiende
geschillen, is Nederlands recht van toepassing.
18.2 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale
wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
18.3 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van The 18 Studio zijn van toepassing.
The 18 Studio behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente
algemene voorwaarden zullen ter hand worden gesteld dan wel gepubliceerd op de website van The
18 Studio.
18.4 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar The 18 Studio is gevestigd is, behoudens
dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen
tussen partijen.

Artikel 19. Overige bepalingen
19.1 Behoudens uitdrukkelijke toestemming van The 18 Studio, zijn huisdieren in het pand van The
18 Studio niet toegestaan.
19.2 Het gebruik van drugs is nimmer toegestaan. Het nuttigen van alcohol dient door huurder met
mate te geschieden. Indien de huurder zichtbaar onder invloed is van alcohol, is The 18 Studio
gerechtigd de toegang tot de studio aan huurder te ontzeggen. Alle kosten komen in dat geval voor
rekening van de huurder.

 

Artikel 20. Package Deal
20.1 De package deal dient vooraf betaald te worden en is tot een jaar na datum geldig. Na deze periode komen de overige niet gebruikte boekingen te vervallen.

20.2 De boekingen zijn alleen te gebruiken door dezelfde partij. Alleen met goedkeuring van deze partij mogen er boekingen worden overgedragen aan een andere partij. 
20.3 Alle overige kortingscodes zijn niet geldig op onze package deal.

Algemene voorwaarden Fotografie en Videografie
 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, overeenkomsten en diensten tussen The 18 Studio en de klant hierna benoemd als (opdrachtgever), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2. Offertes en Overeenkomsten

2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 15 dagen, tenzij anders vermeld.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met de offerte of prijsopgave en alle benodigde informatie verstrekt.

2.3 The 18 Studio behouden ons het recht voor om een opdracht te weigeren indien deze in strijd is met de wet, onze professionele ethiek of indien The 18 Studio van mening is dat de opdracht niet binnen onze expertise valt.

Artikel 3. Diensten

3.1 The 18 Studio zal onze diensten naar beste vermogen en met de nodige professionaliteit en zorgvuldigheid uitvoeren. 3.2 De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie die nodig is voor het uitvoeren van de diensten. The 18 Studio is niet aansprakelijk voor enige schade of vertraging die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige informatie.

3.3 opdrachtgever stemt ermee in dat The 18 Studio naar eigen inzicht kan handelen bij het uitvoeren van de diensten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4. Intellectuele Eigendom

4.1 Alle auteursrechten, eigendomsrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons gemaakte foto's en video's blijven bij The 18 Studio, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, verkrijgt de opdrachtgever een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de foto's/video's voor persoonlijk gebruik.

4.3 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de foto's/video's te bewerken, reproduceren, verspreiden, publiceren of commercieel te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

4.4 The 18 Studio behoudt zich het recht voor om de foto's/video's te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5. Betaling

5.1 Opdrachtgever dient de betaling te voldoen binnen 15 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.2 Bij niet-tijdige betaling behoudt The 18 Studio het recht voor om de diensten op te schorten of de overeenkomst te beëindigen zonder aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor eventuele gevolgen die hieruit voortvloeien.

5.3 Alle kosten die voortvloeien uit het incasseren van openstaande bedragen, inclusief juridische kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 The 18 Studio streeft ernaar om onze diensten naar beste vermogen uit te voeren. Echter, is The 18 Studio niet aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg- of incidentele schade, waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, verlies van inkomsten, verlies van goodwill, reputatieschade of enige andere vorm van economisch verlies.

6.2 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar nadat opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend zijn geworden bij een bevoegde rechter.

Artikel 7. Annulering en Wijzigingen

7.1 Annuleringen of wijzigingen van een opdracht dienen schriftelijk te worden gemeld. Indien de annulering of wijziging plaatsvindt binnen 7 dagen voor de geplande datum van de opdracht, behoudt The 18 Studio het recht voor om een annuleringsvergoeding in rekening te brengen.

7.2 In geval van overmacht, zoals ziekte, ongeval of andere onvoorziene omstandigheden die The 18 Studio belette de opdracht uit te voeren, zal The 18 Studio zich inspannen om een passend alternatief te regelen. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij de reeds ontvangen betaling terugbetalen en zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele verdere schade.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Op alle overeenkomsten tussen The 18 Studio en opdrachtgever, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.
8.2 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van The 18 Studio zijn van toepassing.
The 18 Studio behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente algemene voorwaarden zullen ter hand worden gesteld dan wel gepubliceerd op de website van The
18 Studio.
8.4 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar The 18 Studio is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

TWEE DAGLICHT STUDIO'S | STUDIO FLOW | STUDIO OASIS | BOEK JOUW TIJDSLOT VAN 2 T/M 10 UUR

bottom of page